Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 9 năm 2020

Tô Vĩnh Bảo đăng vào 08/09/2020 - 10:59
Người báo cáo Tô Vĩnh Bảo
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2020
Ngày thực hiện 09/09/2020 08:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 13
Có mặt 13
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng 9 của đảng viên – Thông báo tình hình thời sự, chính sách, nghị quyết chỉ thị của cấp trên liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở – Báo cáo, đánh giá kết quả công tác tháng 8 ; Thực hiện các công tác thường xuyên tại các Trung tâm – Thảo luận nội dung Nghị quyết tháng 9 về: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên; thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Trung tâm; công tác đoàn thể. – Kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành năm 2020