Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 9 năm 2018

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 10/09/2018 - 15:15
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2018
Ngày thực hiện 11/09/2018 08:30
Địa điểm Phòng đọc giảng viên
Số đảng viên 17
Có mặt 17
Vắng mặt, lý do Không
Nội dung – Đánh giá tình hình nhiệm vụ công tác tháng 08 và công tác tháng 9.
– Nhắc các đơn vị Tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 (ngày 17/9).
– Tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng năm học mới 2018 – 2019.
– Thông tin về các vấn đề chính trị – tư tưởng quan trọng trong tháng 9/2018
– Thông qua nghị quyết của Chi bộ trong tháng 9/2018
– Kiểm tra giám sát theo kế hoạch chi bộ 2018 (Kiểm điểm đảng viên chấp hành: Trần Thị An)
– Xét hồ sơ chuyển Đảng chính thức cho hai dang viên ( Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Khoa Trường An)