Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 8 năm 2022

Tô Vĩnh Bảo đăng vào 11/08/2022 - 08:44
Người báo cáo Tô Vĩnh Bảo
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2022
Ngày thực hiện 11/08/2022 08:30
Địa điểm Trung tâm Học Liệu
Số đảng viên 19
Có mặt 18
Vắng mặt, lý do Trịnh Ngọc Hoàng – Đi học NCS tập trung
Nội dung Thông báo tình hình thời sự, chính sách, nghị quyết chỉ thị của cấp trên liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. – Báo cáo, đánh giá kết quả công tác tháng 07/2022, Thảo luận nội dung Nghị quyết tháng 08/2022 về: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên; thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Trung tâm; công tác đoàn thể; – kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành các đồng chí Hương, Như