Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 8 năm 2020

Tô Vĩnh Bảo đăng vào 10/08/2020 - 08:43
Người báo cáo Tô Vĩnh Bảo
Chức vụ Bí thư
Báo cáo Tháng 8 năm 2020
Ngày thực hiện 07/08/2020 00:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 13
Có mặt 13
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng 8 của đảng viên
– Thông báo tình hình thời sự, chính sách, nghị quyết chỉ thị của cấp trên liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở
– Báo cáo, đánh giá kết quả công tác tháng 7: Chi bộ thống nhất đề nghị Đảng ủy xét kết nạp quần chúng Nguyễn Thị Diệu vào Đảng Cộng sản Việt Nam; Thực hiện các công tác thường xuyên tại các Trung tâm
– Thảo luận nội dung Nghị quyết tháng 8 về: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên; thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Trung tâm; công tác đoàn thể.
– Kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành năm 2020