Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 8 năm 2019

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 27/08/2019 - 08:30
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2019
Ngày thực hiện 26/08/2019 00:00
Địa điểm Phòng đọc giảng viên
Số đảng viên 17
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do Trần Thị An ( hậu sản)
Nội dung – Triển khai các văn bản chỉ đạo cấp trên, Thông tin nội bộ
-Thông qua báo cáo tháng 07 và phương hướng tháng 08/2019 của chi bộ
– Thảo luận và biểu quyết NQ
– Công tác tự kiểm tra giám sát theo kế hoạch kiểm tra ( Khoái, Hoa)
– Tổ chức chia tay đ/c Khoái về hưu