Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 7 năm 2021

Tô Vĩnh Bảo đăng vào 08/07/2021 - 10:07
Người báo cáo Tô Vĩnh Bảo
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2021
Ngày thực hiện 08/07/2021 09:00
Địa điểm Họp online qua google Meet
Số đảng viên 14
Có mặt 12
Vắng mặt, lý do Nguyễn Khoa Trường An, Nguyễn Hữu Hào: Tham gia công tác thi THPT Quốc gia
Nội dung – Tuyên truyền các nội dung của tài liệu sinh hoạt tháng 7
– Báo cáo công tháng 6 và kế hoạch tháng 7 của các đơn vi.
– Thảo luận, góp ý cho Nghị quyết tháng 7
– Kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành năm 2021 các đ/c: Thủy Tiên, Văn Lên, Công Luận, Anh Kha