Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 7 năm 2020

Tô Vĩnh Bảo đăng vào 07/07/2020 - 17:04
Người báo cáo Tô Vĩnh Bảo
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2020
Ngày thực hiện 08/07/2020 08:30
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 12
Có mặt 11
Vắng mặt, lý do Nguyễn Thụy Tường Như – Tham gia công tác coi thi
Nội dung – Thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng 7 của đảng viên
– Thông báo tình hình thời sự, chính sách, nghị quyết chỉ thị của cấp trên liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở
– Báo cáo, đánh giá kết quả công tác tháng 6
– Thảo luận nội dung Nghị quyết tháng 7
– Kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành