Họp chi bộ Các Trung tâm tháng 7 năm 2017

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 03/07/2017 - 14:04
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí Thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2017
Ngày thực hiện 04/07/2017
Địa điểm Phòng đọc Giảng viên
Số đảng viên 13
Có mặt 12
Vắng mặt, lý do Hoàng Thị Hằng – Nghỉ hậu sản theo chế độ
Nội dung Thông báo tình hình đóng đảng phí của chi bộ..
– Thông qua dự thảo Nghị quyết chi bộ tháng 7/2017.
– Đánh giá thực hiện công tác Phê bình và Tự phê bình của chi bộ.
– Chi bộ thảo luận.
– Kiểm điểm, đánh giá đảng viên chấp hành năm 2017 đối với đồng chí Trần thị An và Tô Vĩnh Bảo.
– Báo cáo chính trị chuẩn bi Đại hội chi bộ , nhiem ky 2017 – 2020.
– Thông qua hồ sơ kết nạp quần chúng ưu tú: Nguyễn Khoa Trường An và Nguyễn Thị Hương.
– Thông báo hồ sơ xét chuyển đảng chính thức cho đ/c Hoàng Thị Hằng
– Ket luan.
– Bieu quyet.