Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 5 năm 2022

Tô Vĩnh Bảo đăng vào 05/05/2022 - 09:18
Người báo cáo Tô Vĩnh Bảo
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2022
Ngày thực hiện 05/05/2022 15:30
Địa điểm Trung tâm Học Liệu
Số đảng viên 17
Có mặt 17
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông báo tình hình thời sự, chính sách, nghị quyết chỉ thị của cấp trên liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
– Báo cáo, đánh giá kết quả công tác tháng 04/2021, Thảo luận nội dung Nghị quyết tháng 05/2022 về: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên; thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Trung tâm; công tác đoàn thể;
– Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành năm 2022.