Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 5 năm 2020

Tô Vĩnh Bảo đăng vào 10/06/2020 - 10:33
Người báo cáo Tô Vĩnh Bảo
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2020
Ngày thực hiện 13/05/2020 08:30
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 12
Có mặt 12
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1. Thu đảng phí Qúy I năm 2020
2. Thông báo tình hình thời sự, chính sách, nghị quyết chỉ thị của cấp trên liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở:
3. Đánh giá tình hình các mặt công tác tháng trước về thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nội dung về công tác xây dựng Đảng, những việc làm được, chưa làm được; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan, đơn vị…
4. Dự kiến chương trình công tác tháng tới (trong tháng), về thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nội dung về công tác xây dựng Đảng.
5. Thông qua công tác phát triển Đảng viên
6. Chi bộ thảo luận
7. Kết luận của chủ trì