Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 4 năm 2021

Tô Vĩnh Bảo đăng vào 09/04/2021 - 08:18
Người báo cáo Tô Vĩnh Bảo
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2021
Ngày thực hiện 09/04/2021 08:30
Địa điểm Phòng họp 4
Số đảng viên 14
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng 4 của đảng viên
– Thông báo tình hình thời sự, chính sách, nghị quyết chỉ thị của cấp trên liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở
– Báo cáo, đánh giá kết quả công tác tháng 3; Thực hiện các công tác thường xuyên tại các Trung tâm
– Thảo luận nội dung Nghị quyết tháng 4 về: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên; thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Trung tâm; công tác đoàn thể.