Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 4 năm 2019

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 04/04/2019 - 08:33
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2019
Ngày thực hiện 05/04/2019 08:30
Địa điểm Phòng đọc giảng viên
Số đảng viên 16
Có mặt 1
Vắng mặt, lý do Nguyễn Thị Thủy Tiên ( đi công tác)
Nội dung – Thu nộp đảng phí quý I/2019
– Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ đi dự sinh hoạt.
– Thông tin thời sự
Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 2,3/2019;
Đánh giá việc học tập làm theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Kể mẫu chuyện về Bác Hồ.
Đề suất nhiệm vụ của chi bộ tháng 4/2019;
Chi bộ thảo luận
Bí thư nêu tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận.
Chi bộ biểu quyết.