Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 3 năm 2022

Tô Vĩnh Bảo đăng vào 10/03/2022 - 09:24
Người báo cáo Tô Vĩnh Bảo
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2022
Ngày thực hiện 09/03/2022 08:00
Địa điểm Trung tâm Học Liệu
Số đảng viên 17
Có mặt 12
Vắng mặt, lý do Lê Đăng Hoa, Nguyễn Anh Kha, Trịnh Ngọc Hoàng, Nguyễn Thị Hương, Bùi Việt Thi: đang bị F0
Nội dung – Thông báo tình hình thời sự, chính sách, nghị quyết chỉ thị của cấp trên liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở – Báo cáo, đánh giá kết quả công tác tháng 02/2021, Thảo luận nội dung Nghị quyết tháng 03/2022 về: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên; thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Trung tâm; công tác đoàn thể.
– Hoàn thiện hồ sơ xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Lưu Thị Hiền.