Họp chi bộ Các Trung tâm tháng 3 năm 2018

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 13/03/2018 - 16:02
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2018
Ngày thực hiện 13/03/2018
Địa điểm Phòng đọc giảng viên
Số đảng viên 14
Có mặt 13
Vắng mặt, lý do Nguyễn Thị Hương ( hậu sản theo bảo hiểm)
Nội dung – Thu nộp đảng phí
– Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ
– Thông tin thời sự
– Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 1,2/2018; Đề ra nhiệm vụ của chi bộ tháng 3/2018.
– Đánh giá việc học tập làm theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Kể mẫu chuyện về Bác Hồ.
– Hoc tập, nghiên cứu và quan triệt chủ đề học tập, làm theo Bác năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
– Đánh giá thực hiện nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong chi bộ
– Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ.
– Chi bộ thảo luận
– Bí thư kết luận, kết thúc cuộc họp.