Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 2 năm 2022

Tô Vĩnh Bảo đăng vào 17/02/2022 - 13:20
Người báo cáo Tô Vĩnh Bảo
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 2 năm 2022
Ngày thực hiện 15/02/2022 08:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 17
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do Võ Thị Cẩm Vân, Nguyễn Hữu Hào, Nguyễn Thị Diệu: bệnh
Nội dung – Thông báo tình hình thời sự, chính sách, nghị quyết chỉ thị của cấp trên liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở – Báo cáo, đánh giá kết quả công tác tháng 01/2021, Thảo luận nội dung Nghị quyết tháng 02/2022 về: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên; thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Trung tâm; công tác đoàn thể.