Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 2 năm 2021

Tô Vĩnh Bảo đăng vào 23/02/2021 - 10:39
Người báo cáo Tô Vĩnh Bảo
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 2 năm 2021
Ngày thực hiện 23/02/2021 00:00
Địa điểm Họp online
Số đảng viên 14
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Đóng đảng phí tháng 2
– Thông báo tình hình họp chi bộ: hình thức họp online (gửi mail).
– Dự thảo Nghị quyết chi bộ tháng 02/2021, đảng viên đọc góp ý qua email
– Nhắc nhở đảng viên, quần chúng phải nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID 19.