Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 2 năm 2019

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 20/02/2019 - 08:15
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 2 năm 2019
Ngày thực hiện 20/02/2019 08:30
Địa điểm Phòng đọc giảng viên
Số đảng viên 17
Có mặt 17
Vắng mặt, lý do Không
Nội dung Tuyên truyền thông tin nội bộ số 2/2019
– Báo cáo những hoạt động của tháng 1/2019
– Thông qua NQ của chi bộ tháng 2,3/2019
– Triển khai kế hoạch hoạt động của chi bộ theo chủ đề năm 2019 : Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các hoạt động phù hợp tại các Trung tâm thuộc chi bộ.