Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 11 năm 2022

Tô Vĩnh Bảo đăng vào 09/11/2022 - 13:47
Người báo cáo Tô Vĩnh Bảo
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2022
Ngày thực hiện 09/11/2022 08:30
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 18
Có mặt 1
Vắng mặt, lý do Nguyễn Khoa Trường An – Nghỉ hậu sản
Nội dung Thông báo tình hình thời sự, chính sách, nghị quyết chỉ thị của cấp trên liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. – Báo cáo, đánh giá kết quả công tác tháng 10/2022, Thảo luận nội dung Nghị quyết tháng 11/2022 về: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên; thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Trung tâm; công tác đoàn thể;
– Kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành các đồng chí: Bảo, Thi
– Xem xét cho ý kiến và ra Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức đối với 02 đồng chí Bùi Việt Thi và Nguyễn Viết Xuân Sang