Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 11 năm 2019

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 08/11/2019 - 09:13
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2019
Ngày thực hiện 11/11/2019 00:00
Địa điểm Phòng đọc giảng viên
Số đảng viên 17
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do – Nguyễn Thị Hương, Trần Thị An
Nội dung -Thông qua Thông tin nội bộ
– Triển khai các văn bản (QĐ 02 của ĐUK; Văn bản 385 của ĐUK)
– Triển khai và thực hiện DT NQ tháng
– Kiểm tra giám sát chấp hành : Lê Đăng Hoa, Nguyễn Anh Kha, Võ Thị Cẩm Vân) Lưu ý các đ/c viết bản kiểm tra chấp hành
– Chuẩn bị tổ chức họp mặt nhân ngày 20/11 ( theo Kế hoạch số 81/KH-ĐHTDM ngày 30/10/2019)