Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 10 năm 2020

Tô Vĩnh Bảo đăng vào 17/10/2020 - 10:02
Người báo cáo Tô Vĩnh Bảo
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2020
Ngày thực hiện 13/10/2020 15:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 14
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng 10 của đảng viên
– Thông báo tình hình thời sự, chính sách, nghị quyết chỉ thị của cấp trên liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở
– Báo cáo, đánh giá kết quả công tác tháng 9:
– Thảo luận nội dung Nghị quyết tháng 10 về: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên; thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Trung tâm; công tác đoàn thể.
– Kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành năm 2020 theo kế hoạch
– Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Diệu – chuyên viên Trung tâm Học liệu