Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 10 năm 2018

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 04/10/2018 - 15:19
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2018
Ngày thực hiện 05/10/2018 08:00
Địa điểm Phòng đọc giảng viên
Số đảng viên 17
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do không
Nội dung Thông tin tinh hình đảng viên dự hop; đóng đảng phí; thông tin thời sự.
– Trien khai: công văn số 05-QĐi/TW ngày 13/9/2018 của BCH TU Đảng; công văn số 2270-CV/ĐUK ngày 13/9/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc quán triệt và phổ biến Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương ; quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị .
– Đánh giá tình hình nhiệm vụ công tác tháng 09/2018 và công tác tháng 10/2018
– Thông qua nghị quyết của Chi bộ trong tháng 10/2018
– Kiểm tra giám sát theo kế hoạch chi bộ 2018 (Kiểm điểm đảng viên chấp hành: Tựu, A.Kha, Tường Như)
– Thảo luận – Biểu quyết