Họp chi bộ Các Trung tâm tháng 10 năm 2017

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 05/10/2017 - 10:13
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí Thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2017
Ngày thực hiện 06/10/2017
Địa điểm Phòng đọc báo chí
Số đảng viên 15
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do Nghỉ hậu sản theo chế độ
Nội dung – Thu đảng phí
– Triển khai khái quát, thảo luận về tình hình kinh tế trong nước;
– Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết tháng 9 / 2017 & Định hướng hoạt động trong tháng 10/2017
– Báo cáo tình hình giúp đỡ, hướng dẫn quần chúng trong công tác phát triển đảng viên của chi bộ.
-Triển khai kiểm tra giám sát trong chi bộ theo quy định 86 của ban chấp hành trương ương
– Kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành: đ/c Thành Phương, Ngọc Hoài