Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 1 năm 2021

Tô Vĩnh Bảo đăng vào 11/01/2021 - 16:08
Người báo cáo Tô Vĩnh Bảo
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2021
Ngày thực hiện 13/01/2021 08:30
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 14
Có mặt 13
Vắng mặt, lý do Đ/c Phan Nguyễn Hồng Diễm công tác tại TP.HCM
Nội dung – Thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng 1 của đảng viên
– Thông báo tình hình thời sự, chính sách, nghị quyết chỉ thị của cấp trên liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở
– Báo cáo, đánh giá kết quả công tác tháng 12/2020: Chi bộ Thực hiện Nghị quyết lấy ý kiến nhận xét và đề nghị kết nạp đảng viên đối với quần chúng Lưu Thị Hiền vào Đảng Cộng sản Việt Nam;
– Thực hiện các công tác thường xuyên tại các Trung tâm
– Thảo luận nội dung Nghị quyết tháng 01/2021