Họp chi bộ Các Trung tâm Quý II năm 2019

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 03/06/2019 - 16:25
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý II năm 2019
Ngày thực hiện 03/06/2019 14:00
Địa điểm Phòng đọc giảng viên
Số đảng viên 17
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Võ Văn Lên – bệnh ( mỗ bướu)
Vương Lợi – Công tác TP.HCM
Nội dung Phần Mở đầu
1. Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ đi dự sinh hoạt.
2. Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ
Phần Nội dung
1. Thông tin thời sự
2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ 05/2019
3. Đánh giá việc học tập làm theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Kể mẫu chuyện về Bác Hồ.
4. Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII trong chi bộ
5. Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ.
6. Đề ra nhiệm vụ của chi bộ tháng 6/2019;
7. Chi bộ thảo luận
Phần Kết luận
1. Bí thư nêu tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận.
2. Chi bộ biểu quyết.
Phần Kiểm tra, giám sát chi bộ
1. Kiểm tra chấp hành 02 đ/c: Vương Linh và Trần Thị An;
B. Nội dung sinh hoạt chuyên đề
Chuyên đề sinh hoạt quý II của chi bộ: Thực hiện chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.