Họp chi bộ Các phòng ban tháng 8 năm 2017

Trần Văn Trung đăng vào 07/08/2017 - 14:47
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2017
Ngày thực hiện 07/08/2017
Địa điểm Phong E2.101
Số đảng viên 13
Có mặt 13
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Phần Mở đầu
1. Thu nộp đảng phí
2. Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ đi dự sinh hoạt.
3. Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ
4. Cử thư ký.
Phần Nội dung
5. Thông tin thời sự
6. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 7/2017
7. Đánh giá việc học tập làm theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Kể mẫu chuyện về Bác Hồ.
8. Đánh giá thực hiện nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong chi bộ
9. Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ.
10. Đề ra nhiệm vụ của chi bộ tháng 8/2017
11. Chi bộ thảo luận
Phần Kết luận
12. Bí thư nêu tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận.
13. Chi bộ biểu quyết.
Phần Kiểm tra, giám sát chi bộ
14. Tiến hành kiểm tra, giám sát đc Danh Hứa Quốc Nam; Bùi Đức Anh và Nguyễn Thị Phương Trúc.