Họp chi bộ Các phòng ban tháng 7 năm 2017

Trần Văn Trung đăng vào 05/07/2017 - 20:45
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2017
Ngày thực hiện 03/07/2017
Địa điểm Phong E2.101
Số đảng viên 13
Có mặt 1
Vắng mặt, lý do Danh Hứa Quốc Nam
Lý do: Bệnh
Nội dung – Nêu tình hình dự họp của chi bộ.
– Đảng viên trong chi bô đóng đảng phí.
– Thông tin thời sự
– Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2017 và dự kiến nội dung thực hiện tháng 7 của chi bộ Phòng ban 3.
– Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Kể câu chuyện về Bác Hồ “Bác Hồ với thương binh, liệt sỹ”.
– Đánh giá thực hiện nguyên tắc Phê bình và tự phê bình.
– Thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành: Nguyễn Xuân Hào, Thái Phú Hào và Huỳnh Thị Mười.
– Công tác chuẩn bị Đai hội chi bộ.
– Kết luận cuộc họp của bí thư chi bộ.
– Chi bộ biểu quyết