Họp chi bộ Các phòng ban tháng 6 năm 2017

Trần Văn Trung đăng vào 13/06/2017 - 08:15
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 6 năm 2017
Ngày thực hiện 09/06/2017
Địa điểm phong E2.101
Số đảng viên 13
Có mặt 12
Vắng mặt, lý do Vang 01. dc Bui Duc Anh. Ly do: di cong tac voi lanh dao Truong tai thi xa Di An, tinh Binh Duong.
Nội dung – Cong bo quyet dinh thanh lap chi bo Phong ban 3.
– Thong bao tinh hinh dong dang phi cua chi bo.
– Thong tin thoi su thang 5/2017.
– Thong qua du thao Nghi quyet chi bo thang 6/2017.
– Danh gia thuc hien Chi thi 05 cua chi bo.
– Danh gia thuc hien cong tac Phe binh va Tu phe binh cua chi bo.
– Chi bo thao luan.
– Kiem diem, danh gia dang vien chap hanh nam 2017 doi voi dong chi Tran Van Trung.
– Cong tac chuan bi Dai hoi chi bo Phong ban 3, nhiem ky 2017 – 2020.
– Thong qua Ho so ket nap Dang doi voi quan chung Phan Thi Thanh Huyen.
– Ket luan.
– Bieu quyet.