Họp chi bộ Các phòng ban tháng 12 năm 2016

Trần Văn Trung đăng vào 02/12/2016 - 08:31
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2016
Ngày thực hiện 02/12/2016
Địa điểm E2.101
Số đảng viên 9
Có mặt 8
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Bao cao tinh hinh cuoc hop.
– Nop dang phi va thong tin thoi su, tuyen truyen.
– Thong qua nghi quyet chi bo thang 12/2016.
– Trien khai cac van ban cua dang uy cap tren.
– Kiem tra dang vien chap hanh (dc Hoang Trong Quyen).
– Danh gia viec thuc hien cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam duong tu tuong dao duc Ho Chi Minh”; ke 01 mau chuyen ve Bac Ho.
– Thong qua du thao Bao cao tong ket nam 2016 cua chi bo.
– Kiem diem ca nhan dang vien va binh xet thi dua nam 2016.
– Bao cao tai chinh cua chi bo nam 2016.
– Bi thu ket luan va bieu quyet.