Họp chi bộ Các phòng ban tháng 1 năm 2017

Trần Văn Trung đăng vào 09/01/2017 - 16:33
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2017
Ngày thực hiện 11/01/2017
Địa điểm E2.101
Số đảng viên 9
Có mặt 9
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Dong dang phi.
– Tuyen truyen: Binh Duong – 20 nam Xay dung va Phat trien; ket qua ky hop thu 2 khoa XIV.
– Trien khai cong van so 706-CV/TU va Chi thi so 15-CT/TU.
– Thong qua Du thao Nghi quyet chi bo thang 1 va 2 nam 2017.
– Thong qua Du thao Ke hoach kiem tra, giam sat chi bo nam 2017.
– Thong qua Du thao Ke hoach thuc hien Nghi quyet so 04-NQ/TW, khoa XII cua chi bo Cac phong ban.
– Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; ke chuyen ve Bac Ho.
– Đánh giá thực hiện Phê bình và tự phê bình
– Ket luan va bieu quyet.