Họp chi bộ Các phòng ban quý iii năm 2016

Trần Văn Trung đăng vào 03/08/2016 - 10:54
Người báo cáo Trần Văn Trung
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý III năm 2016
Ngày thực hiện 03/08/2016
Địa điểm Phong E2.101
Số đảng viên 9
Có mặt 9
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông báo đóng đảng phí.
– Thông tin thời sự
– Thông qua Nghị quyết chi bộ tháng 8/2016
– Kể 01 mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
– Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát: thông qua bản báo cáo tự kiểm tra của đ/c Danh Hứa Quốc Nam; đ/c Hào; đ/c Bính.
– Sinh hoạt chuyên đề: Phát huy dân chủ đối với các đơn vị các phòng ban.