Quyết định số 69-QĐ/ĐU ngày 24/4/2023 về Phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐHTDM khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 08/05/2023 - 16:06

Quyết định số 68-QĐ/ĐU ngày 24/4/2023 về Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường ĐHTDM khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 08/05/2023 - 16:01

Quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Thủ Dầu Một khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 01/09/2020 - 09:31

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Trường Đại học Thủ Dầu Một khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 01/09/2020 - 09:29

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 01/09/2020 - 09:26

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Thủ Dầu Một lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 01/09/2020 - 09:21

Quy định số 47-QĐ/TW của BCHTW về Những điều đảng viên không được làm

Ngày đăng: 12/09/2017 - 16:50

Số 12KH/ĐUK, ngày 29 tháng 4 năm 2016: Triển khai kế hoạch sô 07-KH/ĐUK ngày 29-3-2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận số 120-KL/TW ngày 07-01-2016 của Bộ Chính Trị,…

Ngày đăng: 30/05/2016 - 16:11

Công văn 1266 của Văn phòng Trung ương: Hướng dẫn bổ sung công văn số 141-CV/VPTW, ngày 17-3-2011 của VPTW về chế độ đảng phí

Ngày đăng: 27/05/2016 - 14:20

Công văn số 141 Văn phòng Trung ương Đảng: Hướng dẫn thực hiện quyết định số 342-QDDTWW, ngày 28-12-2010

Ngày đăng: 27/05/2016 - 14:17