Họp chi bộ Các Trung tâm tháng 12 năm 2017

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 06/12/2017 - 10:15
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí Thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2017
Ngày thực hiện 08/12/2017
Địa điểm Phòng đọc Giảng viên
Số đảng viên 15
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do Nguyễn Thị Hương – Nghỉ hậu sản
Nội dung – Thông báo tình hình chi bộ dự họp. Báo cáo Thông tin nội bộ
– Thông qua dự thảo Nghị quyết tháng 12/2017.
– Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị của chi bộ.
– Kết luận cuộc hop chi bộ và Nghị quyết chi bộ 12.2017.
– Thông qua Hướng dẫn số 671 v/v kiểm điểm, đánh giá phân loại công chức, viên chức và tổ chức đảng, đảng viên năm 2017.
– Thông qua báo cáo tổng kết chi bộ năm 2017.
– Thông qua Bản kiểm điểm chi ủy Các Trung tâm.
– Thông qua biểu điểm đánh giá chi bo.
– Kiểm điểm, đánh giá, phân loại các đảng viên trong chi bộ.
– Bỏ phiếu bầu ( bước 1, bước 2)
– Kết luận: thông báo kết quả kiểm điểm, phân loại chi bộ và đảng viên năm 2017.